Wstęp | Przedsiębiorczość w praktyce

Wstęp

Drodzy Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

postępująca globalizacja i transformacja gospodarki narodowej stawiają przed Wami oraz przed całym polskim społeczeństwem szczególne wyzwania edukacyjne. Aby im sprostać, konieczne jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych, w czym niezwykle pomocny będzie niniejszy e-podręcznik Przedsiębiorczość w praktyce. Jest on przeznaczony dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Można z niego korzystać zarówno podczas lekcji z obowiązkowego dla wszystkich uczniów przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, jak i podczas lekcji z fakultatywnego dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników przedmiotu ekonomia w praktyce. Jest to zatem nowatorski podręcznik, w którym połączono w jedną całość treści kształcenia przedmiotów podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce. Wynika to ze szczególnej roli obu tych przedmiotów w edukacji szkolnej i ich wzajemnych, bardzo ścisłych związków. Niezwykle ważne wydaje się bowiem całościowe spojrzenie na te dwa przedmioty, gdyż zgodnie z podstawą programową podstawy przedsiębiorczości służą bardziej zdobywaniu wiedzy, a ekonomia w praktyce – kształceniu umiejętności z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Podręcznik jest jednak tak skonstruowany, że jeśli będzie taka potrzeba, może służyć tylko do nauki podstaw przedsiębiorczości.

Podręcznik składa się z 7 rozdziałów odpowiadających głównym punktom podstawy programowej do nauczania przedsiębiorczości (rozdziały 1–5) oraz ekonomii w praktyce (rozdziały 5‑6). W rozdziale 1. poruszono problematykę przedsiębiorczości jako cechy osobowości człowieka oraz zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, w tym dotyczące podejmowania decyzji oraz specyficznych kontaktów konsumentów z przedsiębiorcami. Rozdział 2. dotyczy problematyki funkcjonowania gospodarki rynkowej. W rozdziale 3. przedstawiono ważniejsze instytucje rynkowe, takie jak banki, zakłady ubezpieczeń oraz giełda papierów wartościowych. Rozdział 4. obejmuje niezwykle ważne zagadnienia funkcjonowania rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poszukiwania pracy oraz rozliczania w urzędzie skarbowym uzyskanych dochodów. Problematyka rozdziału 5. skupia się na działalności przedsiębiorstw, w tym na przygotowaniu biznesplanu własnej działalności gospodarczej. Ponadto w rozdziale tym, podobnie jak w rozdziale poprzedzającym, ważne miejsce zajmuje zagadnienie postaw etycznych w pracy i biznesie. Kolejne dwa rozdziały dotyczą praktycznych aspektów przedsiębiorczości. Rozdział 6. obejmuje planowanie własnej działalności gospodarczej (łącznie z analizą rynku), a rozdział 7. – organizację tego przedsięwzięcia i ocenę efektów podejmowanych działań.

Każdy podrozdział zbudowany jest w podobny sposób. Na początku znajduje się krótkie wprowadzenie, po którym następuje tekst zasadniczy. Zawiera on liczne tabele i ryciny, a także takie elementy, jak: ciekawostki z Polski, Unii Europejskiej i świata, odnośniki do interesujących stron internetowych poszerzających wiedzę na dany temat (Warto kliknąć i wiedzieć więcej), odnośniki do stron zawierających akty prawne oraz ćwiczenia aktywizujące. Każdy rozdział kończy się krótkim podsumowaniem najważniejszych wiadomości (Warto sobie przypomnieć!) oraz zadaniami sprawdzającymi zdobytą wiedzę (Sprawdź, co pamiętasz!), co sprzyja jej utrwaleniu.

Podręcznik ma formę elektroniczną, czyli tzw. e-podręcznika, dlatego do jego wykorzystania niezbędny jest komputer lub inne urządzenie mobilne (np. tablet) z dostępem do internetu. Uruchamia się on w przeglądarce internetowej, a przechodzenie do poszczególnych rozdziałów i stron jest bardzo proste i intuicyjne. Do kolejnych stron przechodzi się strzałkami, a klikając myszką na tytuły w spisie treści, można przenosić się do danego rozdziału. Za pomocą myszki można też zmieniać krój i wielkość wyświetlanej czcionki, włączyć tryb odczytu pełnoekranowegowydrukować całość lub fragment podręcznika. Ciekawą funkcją jest robienie zakładek. Bardzo pomocne są też elementy pomagające wyszukać dany termin. Dzięki nim szybko można odnaleźć strony, na których występuje dane słowo. Jest też możliwe zapisanie podręcznika w jednym z dostępnych formatów (np. PDF) na dysku twardym, co umożliwia korzystanie z niego bez dostępu do internetu. Szczegóły opisu dostępnych funkcji zawiera instrukcja użytkownika.

Podręcznik powstał w ramach projektu „Jestem przedsiębiorczy – innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce”, realizowanego przez Fundację Wrota Edukacji – EduGate oraz Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. J. pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Ze względu na dofinansowanie jego utworzenia ze środków Unii Europejskiej jest dostępny w wersji elektronicznej bezpłatnie na stronie www.podrecznik.edugate.pl.

Życzymy przyjemnego i owocnego korzystania z podręcznika!

Autorzy

Baza Wiedzy

Wykup dostęp do najnowszej wersji podręcznika!

  • zaktualizowane treści
  • nowy wygląd
  • atrakcyjne grafiki
  • jeszcze więcej informacji

Dowiedz się więcej

This will close in 35 seconds