Odpowiedzi do zadań | Przedsiębiorczość w praktyce

Odpowiedzi do zadań

Rozdział 1
Zadanie 1

Poprawna odpowiedź:

Zadanie 2

Poprawna odpowiedź:

1. – D.; 2. – C.; 3. – B.; 4. – A.

Zadanie 3

Poprawna odpowiedź:

Zadanie 4

Poprawna odpowiedź:

C., D., H.

Zadanie 5

Poprawna odpowiedź:

A.; B.; D.

Zadanie 6

Poprawna odpowiedź:

A.; D.; E.; H.; I.; J.

Zadanie 7

Poprawna odpowiedź:

1.            Sprecyzowanie problemu.

2.            Określenie celu zasadniczego.

3.            Wyznaczenie wariantów wyboru rozwiązania.

4.            Sprecyzowanie konsekwencji poszczególnych wariantów.

5.            Wybór optymalnego wariantu.

6.            Analiza wrażliwości.

Zadanie 8

Poprawna odpowiedź:

1. – D.; 2. – E.; 3. – C.; 4. – A.; 5. – B.; 6. – F.

Zadanie 9

Poprawna odpowiedź:

A. – prawda; B. – fałsz, C – fałsz, D. – fałsz, E. – fałsz

Zadanie 10

Poprawna odpowiedź:

Rozdział 2
Zadanie 1

Poprawna odpowiedź:

9 GCS -1 GR; 5 GR-2 GCS; 6 GR-3 GCS; 8 GR-4 GCS; 7 GR-10 GCS

Zadanie 2

Poprawna odpowiedź:

A. umożliwił, B. nie występuje, C. najważniejszy, D. brakiem występowania, E. zwiększenia

Zadanie 3

Poprawna odpowiedź:

A. ograniczoną, B. nieograniczonej, C. maksymalnie, D. więcej, E. pozwala

Zadanie 4

Poprawna odpowiedź:

A2, B5, C1, D4, E3, F6

Zadanie 5

Poprawna odpowiedź:

A, B, F, G, I

Zadanie 6

Poprawna odpowiedź:

A2, B1, C4, D3, E5, F7, G6, H9, I8, J10

Zadanie 7

Poprawna odpowiedź:

1P; 2F; 3P; 4P, 5F, 6F,

7F, 8P, 9F, 10P

Zadanie 8

Poprawna odpowiedź:

A-75; B-3; C-20; D-30; E-20; F-10; G-40; H-20

Zadanie 9

Poprawna odpowiedź:

1K-5Z; 2K-6Z; 3Z-10K; 4Z-8S; 7S-9Z

Zadanie 10

Poprawna odpowiedź:

1B; 2E; 3D; 4A; 5C

Rozdział 3
Zadanie 1

Poprawna odpowiedź:

1. – E.; 3. – B.; 4. – C.; 6. – F.; 5. – D.; 2. – A.

Zadanie 2

Poprawna odpowiedź:

A., B., D., E.

Zadanie 3

Poprawna odpowiedź:

A. i C.

Zadanie 4

Poprawna odpowiedź:

1. – B.; 2. – D., 3. – A.; 4. – C.

Zadanie 5

Poprawna odpowiedź:

A.

Zadanie 6

Poprawna odpowiedź:

Przedmiotem kredytu są środki pieniężne rzeczy
Umowa o kredyt ma formę ustną formę pisaną
Kredyt można wykorzystać na cel dowolny określony
Oprocentowanie kredytu jest wymagane niekonieczne
Zadanie 7

Poprawna odpowiedź:

A., C., E.

Zadanie 8

Poprawna odpowiedź:

C.

Zadanie 9

Poprawna odpowiedź:

C.

Zadanie 10

Poprawna odpowiedź:

A.

Zadanie 11

Poprawna odpowiedź:

C.

Zadanie 12

Poprawna odpowiedź:

B.

Zadanie 13

Poprawna odpowiedź:

A., C. – hossa; B. – bessa, D. – korekta.

Zadanie 14

Poprawna odpowiedź:

B. i C.

Zadanie 15

Poprawna odpowiedź:

A.

Zadanie 16

Poprawna odpowiedź:

A.

Zadanie 17

Poprawna odpowiedź:

C.

Zadanie 18

Poprawna odpowiedź:

A. i C.

Zadanie 19

Poprawna odpowiedź:

D.

Zadanie 20

Poprawna odpowiedź:

Ubezpieczenie

Obowiązkowe

Dobrowolne

Przykłady

zdrowotne

X

ubezpieczenie chorobowe

społeczne

X

ubezpieczenie emerytalne

majątkowe

X

X

OC, kradzież pojazdu, pożar mieszkania

osobowe

X

ubezpieczenie inwestycyjne, ubezpieczenie posagowe

Rozdział 4
Zadanie 1

Poprawna odpowiedź:

A – 2, B – 5, C – 1, D – 3, E – 4

Zadanie 2

Poprawna odpowiedź:

Najczęściej stosowanymi rodzajami umów są: umowa zwykła (e), umowa-zlecenie i umowa o dzieło. Umowa o pracę jest konstruowana na podstawie przepisów

style=”text-decoration: underline;”>Kodeksu cywilnego

(a). Biorąc pod uwagę czas, na który jest zawierana umowa o pracę, wyróżnia się umowę: na czas określony (b), na okres

próbny (do 3 miesięcy), na czas nieokreślony, na czas wykonania danej pracy oraz na zastępstwo. Umowa-zlecenie jest zawierana na podstawie przepisów Kodeksu pracy (c) między

pracodawcą a pracownikiem na wykonanie konkretnej pracy, zazwyczaj za określonym wynagrodzeniem. Pracownik, podpisując tę umowę, bierze za staranne wykonanie zlecenia (nie konkretny efekt). Nie daje ona przywilejów pracownikowi np.

płatnego urlopu. Umowa o dzieło jest zawierana na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wykonanie określonego dzieła, czyli rezultatu pracy pracownika. Daje ona (d) przywileje

pracownicze.

(a) Kodeksu pracy, (b) nieokreślony, (c) Kodeksu cywilnego, (d) nie daje, (e) umowa o pracę

Zadanie 3

Poprawna odpowiedź:

A. czasowy; B. akordowy; C. prowizyjny; D. ryczałtowy; E. premiowy.

Zadanie 4

Poprawna odpowiedź:

A. – F; B. – F; C. – P; D. – P.

Zadanie 5

Poprawna odpowiedź:

Wartość podatku wyniesie 810 zł.

Zadanie 6

Poprawna odpowiedź:

Na podaż na rynku pracy wpływa:

Na poziom popytu na rynku pracy wpływa:

 • system kształcenia dzieci i młodzieży
 • liczba osób wyjeżdżających za granicę (migracje zewnętrzne)
 • nastawienie poszukujących pracy do zmiany miejsca pracy
 • stan gospodarki danego kraju
 • częstotliwość i kierunek podejmowanych zmian
 • zróżnicowanie występujących pracowników
 • wydajność pracy
Zadanie 7

Poprawna odpowiedź:

A. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

B. Państwowa Inspekcja Pracy.

C. podatek dochodowy od osób fizycznych (Personal Income Tax).

D. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

E. curriculum vitae (życiorys zawodowy).

Zadanie 8

Poprawna odpowiedź:

składki na ZUS (emerytalne, rentowe i chorobowe), kwota wolna od podatku, wartość płacy minimalnej, koszt przelewu wpłaty na konto, zaliczka na podatek dochodowy, koszt obliczenia wypłaty przez księgowego, składka na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ)

Zadanie 9

Poprawna odpowiedź:

nagłówek, dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje, umiejętności, zainteresowania, formuła o zgodzie na przetwarzanie danych

Zadanie 10

Poprawna odpowiedź:

A. CV Europass – Jest to dokument umożliwiający przedstawienie swoich umiejętności i kwalifikacji w jasny i efektywny sposób. Jest on ujednolicony dla obywateli i pracodawców krajów Unii Europejskiej.

B. Interview – Jest to inaczej rozmowa kwalifikacyjna, czyli bezpośrednia rozmowa rekrutowanego z osobą rekrutującą.

C. Mobbing – Są to długotrwałe, systematyczne prześladowania psychiczne jednostki przez jedną lub kilka osób, przy milczącej zgodzie lub obojętności pozostałych członków grupy.

Rozdział 5
Zadanie 1

Poprawna odpowiedzi:

produkcja spirytusu, prowadzenie loterii ogólnopolskich, transport kolejowy.

Zadanie 2

Możliwe odpowiedzi:

A. – jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna;

B. – z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna

Zadanie 3

Odpowiedzi są wpisane w krzyżówkę:

Zadanie 4

Poprawna odpowiedź:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadanie 5

Poprawna odpowiedź:

Mikrootoczenie: agencja reklamowa, organizacja pozarządowa, inkubator przedsiębiorczości

Makrootoczenie: US, ZUS, PIP

Zadanie 6

Poprawna odpowiedzi:

a)

Problem: J (skomplikowane rozliczenia podatkowe),

Rozwiązanie: G (możliwość rozliczenia podatku przez internet)

b)

Problem: C (długość trwania procedury rejestracji działalności gospodarczej)

Rozwiązanie: H (możliwość rejestracji działalności gospodarczej przez internet)

c)

Problem: D (duża liczba zawodów regulowanych)

Rozwiązanie: A (deregulacja przez rząd wybranych kwestii w działalności gospodarczej)

Zadanie 7

Poprawna odpowiedź:

audyt wewnętrzny, audyt zewnętrzny, dbałość o atmosferę w miejscu pracy, kontrola bezpośrednia przełożonego, osobiste zaangażowanie kierownika w wykonywaną przez

pracowników pracę, podwyżka, praca na akord, premia, publiczna krytyka za niską wydajność, straszenie utratą pracy, wizyty kierownictwa w

domu pracownika

Zadanie 8

Poprawna odpowiedź:

1. G (Streszczenie),

2. C (Ogólna charakterystyka firmy)

3. B. (Analiza strategiczna)

4. H (Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia)

5. E (Plan techniczny)

6. A. (Analiza rynku i plan marketingowy)

7. D. (Plan finansowy działalności )

8. F. Podsumowanie; analiza szans powodzenia i ryzyka

Rozdział 6
Zadanie 1

Poprawna odpowiedź:

A.           Specyficzny

B.            Mierzalny

C.            Osiągalny

D.           Realny

E.            Terminowy

Zadanie 2

Poprawna odpowiedź:

Analiza i ocena pomysłu.                             (2)

Zapewnienie finansowania.                       (4)

Realizacja pomysłu.                                       (5)

Planowanie strategiczne.                            (3)

Wybór pomysłu.                                             (1)

Zadanie 3

Poprawna odpowiedź:

Zadanie 4

Poprawna odpowiedź:

A.           orientacja produkcyjna

B.            orientacja sprzedażowa

C.            orientacja marketingowa

D.           marketing strategiczny

Zadanie 5

Poprawna odpowiedź:

1. – C.; 2. – G.; 3. – A.; 4. – E.; 5. – B.; 6. – H.; 7. – D.; 8. – F.

Zadanie 6

Poprawna odpowiedź:

Zadanie 7

Poprawna odpowiedź:

A.           istota (rdzeń) produktu

B.            produkt rzeczywisty

C.            produkt poszerzony

D.           produkt potencjalny

Zadanie 8

Poprawna odpowiedź:

Zadanie 9

Poprawna odpowiedź:

1 – C.; 2 – A.; 3. – D.; 4. – B.

Zadanie 10

Poprawna odpowiedź:

A.           przedmiotowy

B.            podmiotowy

C.            przestrzenny

Rozdział 7
Zadanie 1

Poprawna odpowiedź:

A., C., E.

Zadanie 2

Poprawna odpowiedź:

1. F., 2. A., 3. H., 4. G., 5. B., 6. E., 7. D., 8. C.

Zadanie 3

Poprawna odpowiedź:

1. CEIDG,

2. urzędzie miasta lub urzędzie gminy,

3. przy pomocy ePUAP,

4. założyć konto firmowe, wyrobić pieczątkę firmową,

5. uproszczoną 6. 23%.

Zadanie 4

Poprawna odpowiedź:

C., A., G., D., E., F., B.

Zadanie 5

Poprawna odpowiedź:

1. – F.; 2. – P.; 3. – F.; 4. – P.; 5. – F.; 6. – P.

Zadanie 6

Poprawna odpowiedź:

800 zł.

Zadanie 7

Odpowiedzi są wpisane w krzyżówkę:

Baza Wiedzy

Wykup dostęp do najnowszej wersji podręcznika!

 • zaktualizowane treści
 • nowy wygląd
 • atrakcyjne grafiki
 • jeszcze więcej informacji

Dowiedz się więcej

This will close in 35 seconds