7.13. Warto sobie przypomnieć! | Przedsiębiorczość w praktyce

7.13. Warto sobie przypomnieć!

 • Aby grupa tworzyła zespół, powinien nią kierować skuteczny lider.
 • Lider zespołu może przyjąć jeden z trzech stylów kierowania: styl autokratyczny, demokratyczny lub liberalny.
 • Do najważniejszych zadań lidera zalicza się: organizowanie pracy zespołu, rozdzielanie pracy wśród członków zespołu, kontrolowanie realizacji zadań, motywowanie członków zespołu do pracy i rozwiązywanie konfliktów.
 • Najważniejsze cechy wykonawcy w zespole to: uczciwość, pracowitość i zdyscyplinowanie. W skutecznym zespole wszyscy członkowie współpracują dla osiągnięcia wspólnego celu, wykonują zadania odpowiednie do swojej wiedzy i

  umiejętności oraz pomagają sobie wzajemnie.

 • W każdym zespole mogą pojawić się konflikty. Ze względu na źródło dzielimy je na konflikty: wartości, interesów, strukturalne i racji.
 • Najważniejsze sposoby rozwiązywania konfliktów to: negocjacje, mediacje, arbitraż, metoda liberalna.
 • Przedsiębiorstwo w Polsce rejestruje się w jednym z dwóch rejestrów: KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym), lub CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 • Rejestracji w CEIDG można dokonać przez internet: wypełnić formularz CEIDG-1. Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS-u lub KRUS-u, urzędu statystycznego (o nadanie numeru REGON) i naczelnika urzędu skarbowego (o

  nadanie numeru NIP).

 • Oprócz dokonania rejestracji w CEIDG przy zakładaniu firmy należy: udać się do banku, urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wyrobić pieczątkę firmową.
 • W celu otworzenia działalności gospodarczej należy podjąć takie działania, jak: adaptacja lokalu, w którym działalność będzie prowadzona, zatrudnienie pracowników, zorganizowanie dostawców oraz działania

  marketingowe.

 • ·         Prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej to rachunkowość. Do zasad rachunkowości należą: zasada kontynuacji działalności, zasada memoriału, zasada współmierności,

  zasada realizacji, zasada ostrożnej wyceny, zasada indywidualnej oceny, zasada istotności, zasada ciągłości i periodyzacji.

 • Główne funkcje rachunkowości to: funkcja informacyjna, kontrolna, sprawozdawczo-
  -analityczna, dowodowa
  .
 • Najważniejszym działem rachunkowości, z którym spotyka się na co dzień przedsiębiorca, jest księgowość. Przedsiębiorstwa mogą prowadzić księgowość pełną lub uproszczoną.
 • Każde działanie przedsiębiorcy (kupno, sprzedaż itp.) powinno być udokumentowane odpowiednim dowodem księgowym. Przykłady dowodów księgowych to faktura VATrachunek.
 • Przedsiębiorstwa są zobowiązane do prowadzenia rzetelnej księgowości i uczciwego odprowadzania podatków. Prowadzenie dokumentacji firmowej niezgodnie z prawem i zasadami etyki nazywa się kreatywną księgowością.
 • Przedsiębiorstwa prowadzące księgowość uproszczoną, której głównym celem jest rozliczenie się z podatku dochodowego, mogą wybrać jedną z trzech jej form: kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany, podatkową księgę przychodów i

  rozchodów (wg skali podatkowej lub liniowo). Najczęściej wybieraną formą jest PKPiR, gdyż można ją prowadzić niezależnie od rodzaju wykonywanej działalności i umożliwia odliczenie kosztów od przychodów.

 • Przedsiębiorstwa, będące płatnikami VAT, sporządzają również ewidencje sprzedaży i zakupów VAT.
 • Podatek VAT jest podatkiem dodanym od towarów i usług. Cechują go: powszechność, wielofazowość i obrotowość. Stawki podatku VAT w Polsce to: 23%, 8%, 5%.
 • Przedsiębiorcy prowadzą rejestry VAT po to, by obliczyć różnicę pomiędzy podatkiem VAT naliczonym a podatkiem VAT należnym i odprowadzić ją do urzędu skarbowego, na podstawie formularza VAT-7.
 • Najważniejszym rozliczeniem przedsiębiorców z urzędem skarbowym jest rozliczenie podatku dochodowego. Przedsiębiorcy po obliczeniu zobowiązania podatkowego wypełniają i składają do urzędu skarbowego jeden z

  formularzy podatkowych: PIT-36 lub PIT-36L.

 • Przedsiębiorcy odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) i zdrowotne do ZUS-u za siebie i swoich pracowników.
 • Nadrzędnym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysku. W przedsiębiorstwach, by określić sytuację majątkową i finansową, sporządzane są sprawozdania finansowe. Najważniejsze z nich to bilans i rachunek zysków

  o strat. Bilans przedsiębiorstwa to zestawienie jego aktywów i pasywów oraz źródeł ich finansowania. Rachunek zysków i strat służy określeniu wyniku finansowego (zysku lub straty) przedsiębiorstwa w

  danym czasie. Ważnymi wskaźnikami branymi pod uwagę w analizie finansowej przedsiębiorstwa są wskaźniki rentowności, czyli zdolności kapitału do wytworzenia dochodu.

Baza Wiedzy

Wykup dostęp do najnowszej wersji podręcznika!

 • zaktualizowane treści
 • nowy wygląd
 • atrakcyjne grafiki
 • jeszcze więcej informacji

Dowiedz się więcej

This will close in 35 seconds