4.15. Sprawdź, co pamiętasz! | Przedsiębiorczość w praktyce

4.15. Sprawdź, co pamiętasz!

1. Przyporządkuj terminom odpowiednie definicje.

A.        Bezrobocie.

  1. Jest to świadczenie podmiotu zatrudniającego, dokonywane co pewien czas (okresowo) na rzecz pracownika tytułem odpłatności za świadczoną pracę.

B.        Aktywność zawodowa.

  1. Jest to nadwyżka podaży nad popytem na rynku pracy.

C.        Wynagrodzenie.

  1. Polega na nadużywaniu zajmowanego stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści.

D.        Korupcja.

  1. Jest to długotrwałe, systematyczne prześladowanie psychiczne jednostki przez jedną lub kilka osób, przy milczącej zgodzie lub obojętności pozostałych członków grupy.

E.         Mobbing.

  1. Jest to dążenie do uczestnictwa w rynku pracy w sposób bezpośredni i aktywny jako pracownik lub pracodawca

2. Podkreśl błędy w poniższym opisie i popraw błędne zdania.

Najczęściej stosowanymi rodzajami umów są: umowa zwykła (e), umowa-zlecenie i umowa o dzieło. Umowa o pracę jest konstruowana na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (a). Biorąc pod uwagę czas, na który jest zawierana umowa o

pracę, wyróżnia się umowę: na czas określony (b), na okres próbny (do 3 miesięcy), na czas nieokreślony, na czas wykonania danej pracy oraz na zastępstwo. Umowa-zlecenie jest zawierana na podstawie przepisów Kodeksu pracy (c)

między pracodawcą a pracownikiem na wykonanie konkretnej pracy, zazwyczaj za określonym wynagrodzeniem. Pracownik, podpisując tę umowę, bierze za staranne wykonanie zlecenia (nie konkretny efekt). Nie daje ona przywilejów pracownikowi

np. płatnego urlopu. Umowa o dzieło jest zawierana na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wykonanie określonego dzieła, czyli rezultatu pracy pracownika. Daje ona (d) przywileje pracownicze.

3. Uzupełnij brakujące słowa dotyczące typów systemów płac.

Typy systemów płac:

A.        …………..………… – wynagrodzenie jest zależne od długości przepracowanego czasu, zatem stawki za pracę ustalane są godzinowo, np. 10 zł za godzinę pracy lub 300 zł za 30 godzin pracy.

B.         …………..………… – wysokość wynagrodzenia bezpośrednio wynika z ilości i jakości wykonanej pracy, np. ilości zebranych owoców. Występuje wówczas, gdy pracownik ma wpływ na swoją wydajność.

C.         …………..………… – określa wynagrodzenie w zależności od wyników pracy, np. procent od obrotu, zysku lub sprzedaży.

D.        …………..………… – wynagrodzenie określane w postaci konkretnej kwoty za wykonanie danej czynności.

E.         …………..………… – wynagrodzenie, które jest przyznawane dodatkowo przez pracodawcę, by zmotywować pracownika. Może być różnie obliczane, np. uznaniowo czy wg przyjętego regulaminu.

4. Wpisz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli jest fałszywe.

A. Ze względu na zdolność do pracy wyróżniamy dwie grupy wiekowe. ………

B. Osoby w grupie przedprodukcyjnej są w wieku 0–14 lat. …

C. Kobiety w wieku produkcyjnym mają 18–60 lat. …….

D. Mężczyźni w wieku produkcyjnym mają 18–65 lat. …….

5. Ile będzie wynosił podatek, jeśli stawka podatku to 18%, a podstawa opodatkowania 4500 zł?

Wartość podatku wyniesie …….. zł.

6. Przyporządkuj do odpowiednich kolumn tabeli podane poniżej czynniki wpływające na podaż i na popyt na rynku pracy.

A. liczba osób wyjeżdżających za granicę (migracje zewnętrzne),

B. system kształcenia dzieci i młodzieży,

C. stan gospodarki danego kraju,

D. częstotliwość i kierunek podejmowanych zmian,

E. zróżnicowanie występujących pracowników,

F. wydajność pracy,

G. nastawienie poszukujących pracy do zmiany miejsca pracy.

Na podaż na rynku pracy wpływa:

Na poziom popytu na rynku pracy wpływa:

7. Podaj pełne nazwy poniższych organizacji i dokumentów.

A.        BAEL –

B.         PIP –

C.         PIT –

D.        ZUS –

E.         CV –

8. Podkreśl elementy, które należy potrącić z płacy brutto, by uzyskać płacę netto.

składki na ZUS (emerytalne, rentowe i chorobowe), kwota wolna od podatku, wartość płacy minimalnej, koszt przelewu wpłaty na konto, zaliczka na podatek dochodowy, koszt obliczenia wypłaty przez księgowego, składka na ubezpieczenie

zdrowotne (NFZ)

9. Uporządkuj elementy CV we właściwej kolejności.

wykształcenie, zainteresowania, nagłówek, dane osobowe, formuła o zgodzie na przetwarzanie danych, dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, umiejętności

10. Przyporządkuj opisy do odpowiednich pojęć.

A. CV Europass.

B. Interview.

C. Mobbing.

1.         Są to długotrwałe, systematyczne prześladowania psychiczne jednostki przez jedną lub kilka osób, przy milczącej zgodzie lub obojętności pozostałych członków grupy.

2.         Jest to inaczej rozmowa kwalifikacyjna, czyli bezpośrednia rozmowa rekrutowanego z osobą rekrutującą.

3.         Jest to dokument umożliwiający przedstawienie swoich umiejętności i kwalifikacji w jasny i efektywny sposób. Jest on ujednolicony dla obywateli i pracodawców krajów Unii Europejskiej.

Baza Wiedzy

Wykup dostęp do najnowszej wersji podręcznika!

  • zaktualizowane treści
  • nowy wygląd
  • atrakcyjne grafiki
  • jeszcze więcej informacji

Dowiedz się więcej

This will close in 35 seconds