7.14. Sprawdź, co pamiętasz! | Przedsiębiorczość w praktyce

7.14. Sprawdź, co pamiętasz!

1.         Zaznacz wszystkie prawidłowe zakończenia zdania.

Lider zespołu powinien:

A.        być charyzmatycznym przywódcą.

B.         narzucać członkom zespołu swoje zdanie.

C.         być pewnym siebie i łatwo nawiązywać kontakty.

D.        wykonywać pracę za członków zespołu, gdy sobie z nią nie radzą.

E.         być otwartym na krytykę.

2.         Dopasuj rodzaje konfliktów lub sposoby rozwiązywania konfliktów do ich opisów.

Rodzaj konfliktu lub sposób rozwiązania konfliktu:

1.         Konflikt wartości.

2.         Konflikt interesów.

3.         Konflikt strukturalny.

4.         Konflikt racji.

5.         Negocjacje.

6.         Mediacje.

7.         Arbitraż.

8.         Metoda liberalna.

Opis rodzaju konfliktu lub sposobu rozwiązania:

A.        Wynika z różnych potrzeb stron, które chcą zaspokoić je swoim kosztem.

B.         Mogą być twarde, miękkie lub rzeczowe.

C.         Polega na pozostawieniu spraw swojemu biegowi tak, by opadły emocje.

D.        Są rodzajem nieformalnego sądu, którego wyroki wykonują przedsiębiorstwa.

E.         Jest to komunikowanie się stron za pomocą neutralnej osoby trzeciej.

F.         Może powstać np. na tle religijnym lub etnicznym.

G.        Wynika z błędnego postrzegania swojej pozycji np. w grupie.

H.        Zachodzi pomiędzy osobami zajmującymi w społeczeństwie różne pozycje.

3.         Zaznacz w poniższych zdaniach błędnie użyte słowa.

1.         Spółki cywilne oraz jednoosobowe działalności gospodarcze rejestruje się w CEIDG / KRS.

2.         Wypełniony wniosek CEIDG-1 należy złożyć w urzędzie miasta lub urzędzie gminy / urzędzie skarbowym albo przesłać drogą elektroniczną.

3.         Wniosek musi być podpisany lub potwierdzony notarialnie / przy pomocy ePUAP.

4.         Po rejestracji działalności każdy przedsiębiorca musi również założyć konto firmowe / zgłosić się jako pracodawca do PIP oraz uzyskać zgodę sanepidu na prowadzenie

działalności / wyrobić pieczątkę firmową.

5.         Przedsiębiorcy rozliczający się z podatku dochodowego przy pomocy PKPiR prowadzą księgowość pełną / uproszczoną.

6.         W Polsce podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23% / 8% / 5%.

 

4.         Ułóż poniższe zadania, jakie stoją przed rozpoczynającym działalność przedsiębiorcą, w kolejności ich wykonywania.

A.        Założenie konta bankowego.

B.         Złożenie formularza podatkowego PIT-36 do urzędu skarbowego.

C.         Rejestracja przedsiębiorstwa w CEIDG.

D.        Adaptacja lokalu.

E.         Zgłoszenie się jako pracodawca do PIP.

F.         Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego.

G.        Wynajęcie lokalu.

5.         Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeżeli zdanie jest fałszywe.

1          Przedsiębiorcy planujący prowadzić spółki partnerskie rejestrują swoją działalność w CEIDG. P / F

2.         Główne funkcje rachunkowości to: funkcja informacyjna, kontrolna, sprawozdawczo-
-analityczna i dowodowa. P / F

3.         Przedsiębiorcy prawidłowo rozliczający swoją działalność i korzystający z przysługującym im ulg prowadzą tzw. kreatywną księgowość. P / F

4.         Przedsiębiorcy składają do urzędu skarbowego formularz podatkowy PIT-36 lub PIT-36L. P / F

5.         Przedsiębiorcy odprowadzają do ZUS-u składki na ubezpieczenia społeczne (do których zalicza się ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne) i ubezpieczenie wypadkowe.

P / F

6.         Bilans przedsiębiorstwa to zestawienie jego aktywów i pasywów oraz źródeł ich finansowania. P / F

6.         Oblicz wartość podatku VAT, który musi odprowadzić do urzędu skarbowego przedsiębiorca w sytuacji, gdy wartość należnego podatku VAT wynosi 2000 zł, a wartość podatku VAT naliczonego jest równa

1200 zł.

7.         Uzupełnij krzyżówkę i odczytaj hasło.

1.         Przystosowanie lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej.

2.         Rachunek zysków i…, służący określeniu wyniku finansowego przedsiębiorstwa w danym czasie.

3.         Powinna znaleźć się na dokumentach, które wystawia przedsiębiorca, oprócz jego podpisu.

4.         Cena nieobciążona podatkiem VAT.

5.         Rejestruje się w niej większość działalności gospodarczych w Polsce.

6.         Grupa ludzi współpracujących ze sobą pod wodzą lidera.

7.         Zestawienie aktywów i pasywów oraz źródeł ich finansowania w przedsiębiorstwie.

8.         PKPiR to podatkowa …………………… przychodów i rozchodów.

9.         Jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów przy pomocy osób niebędących stronami konfliktu.

10.       Przewodzi zespołowi.

11.       Jego przykładami są faktura VAT, KP, rachunek.

12.       …………………. rentowności, jeden ze wskaźników wykorzystywanych w analizie finansowej przedsiębiorstwa.

13.       Mogą być twarde, miękkie lub rzeczowe.

14.       Podatek od towarów i usług.

Baza Wiedzy

Wykup dostęp do najnowszej wersji podręcznika!

  • zaktualizowane treści
  • nowy wygląd
  • atrakcyjne grafiki
  • jeszcze więcej informacji

Dowiedz się więcej

This will close in 35 seconds