6.14. Sprawdź, co pamiętasz! | Przedsiębiorczość w praktyce

6.14. Sprawdź, co pamiętasz!

1. Podaj słowa, od których pochodzi nazwa metody S.M.A.R.T.

A.        ……………………………………………….

B.         ……………………………………………….

C.         ……………………………………………….

D.        ……………………………………………….

E.         ……………………………………………….

2. Uszereguj etapy planu działań w kolejności chronologicznej od pierwszego do ostatniego, przypisując numery od 1 do 5 poszczególnym pozycjom.

Analiza i ocena pomysłu.

Zapewnienie finansowania.

Realizacja pomysłu.

Planowanie strategiczne.

Wybór pomysłu.

3. Uzupełnij schemat prezentujący instrumenty promocji.

4. Wymień 4 typy orientacji przedsiębiorstw.

A.        ……………………………………………….

B.         ……………………………………………….

C.         ……………………………………………….

D.        ……………………………………………….

 

5. Dopasuj poszczególne elementy planu marketingowego (1–8) do treści, którą powinny zawierać (A–H).

1.

Analiza SWOT.

A.

Zawiera krótkie omówienie planu, przedstawiające główne cele i zalecenia, z którymi zapozna się zarząd firmy.

2.

Budżet.

B.

Przedstawia dane o otoczeniu rynkowym, produktowym, konkurencyjnym i dystrybucyjnym oraz sile makrootoczenia. Informacje te zostaną wykorzystane do przeprowadzenia analizy SWOT.

3.

Streszczenie dla kierownictwa i spis treści.

C.

Wskazuje m.in. główne mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz najważniejsze szanse i zagrożenia dla produktu.

4.

Strategia marketingowa.

D.

Określa cele firmy w odniesieniu do sprzedaży, udziału w rynku i zysków.

5.

Opis bieżącej sytuacji marketingowej.

E.

Określa segmenty docelowe, czyli grupy klientów i potrzeby, zaspokajane przez produkty oferowane przez przedsiębiorstwo.

6.

Środki kontroli.

F.

Informuje o tym, co ma być zrobione, kto to zrobi, kiedy zostanie to wykonane i ile to będzie kosztować.

7.

Cele i okoliczności.

G.

Zawiera opis:

  • wpływów – przewidywany poziom sprzedaży w ujęciu jednostkowym oraz z wykorzystaniem średniej ceny,
  • wydatków – przewidywane koszty produkcji, dystrybucji i marketingu.

Zestawienie wpływów i wydatków wskazuje na przewidywane zyski. Zatwierdzony budżet jest wykorzystywany do opracowania planów i harmonogramów zaopatrzenia w surowce do produkcji, plany produkcji,

zatrudnienia pracowników oraz planowanych działań marketingowych.

8.

Programy działania.

H.

Jest w niej opisany sposób kontroli postępu realizacji planu. Umożliwia to analizowanie wyników za poszczególne okresy, a w razie konieczności – podejmowanie koniecznych działań korygujących

(naprawczych).

6. Uzupełnij brakujące elementy analizy SWOT.

 

 

Czynniki negatywne

Czynniki wewnętrzne

(zależne od firmy)

 

 

 

 

threats (zagrożenia)

7. Wymień 4 poziomy produktu.

A. ……………………………………………….

B. ……………………………………………….

C. ……………………………………………….

D. ……………………………………………….

8. Uzupełnij wykres prezentujący elementy, które powinna zawierać prezentacja.

9. Dopasuj pojęcia (1–4) do ich definicji (A–D).

1.         Koszty.

2.         Koszty stałe.

3.         Koszty zmienne.

4.         Koszty całkowite.

 

A. Wszelkie koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo, niezwiązane z procesem produkcyjnym (np. koszt wynajmu lokalu, wynagrodzenie pracowników, odsetki od zadłużenia).

B. Suma kosztów stałych i zmiennych.

C. Wszelkie wydatki, które ponosi przedsiębiorstwo w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

D. Koszty przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z procesem produkcji (np. surowce, materiały, energia, paliwo).

10. Wymień 3 wymiary rynku przedsiębiorstwa.

A.        ……………………………………………….

B.         ……………………………………………….

C.         ……………………………………………….

 

Baza Wiedzy

Wykup dostęp do najnowszej wersji podręcznika!

  • zaktualizowane treści
  • nowy wygląd
  • atrakcyjne grafiki
  • jeszcze więcej informacji

Dowiedz się więcej

This will close in 35 seconds