3.9. Sprawdź, co pamiętasz! | Przedsiębiorczość w praktyce

3.9. Sprawdź, co pamiętasz!

1. Połącz termin z odpowiednim opisem lub przykładem.

Barter

Karta magnetyczna

1.       Pieniądz bezgotówkowy.

A.      Wykorzystywanie wybranych towarów jako środa płatniczego

2.       Pieniądz towarowy

B.      Muszle

3.       Płacidło

C.      Banknoty

4.       Pieniądz papierowy

D.      Wymiany „towar za towar”

5.       Pieniądz kruszcowy

E.       Metalowy krążek

2. Wskaż cechy, którymi powinien charakteryzować się współczesny pieniądz.

A.        Nie może ulegać łatwemu zniszczeniu.

B.         Powinien umożliwiać przenoszenie.

C.         Nie może być podzielny na mniejsze jednostki.

D.        Powinien być rozpoznawalny jako pieniądz.

E.         Powinien być trudny do podrobienia.

3. Wskaż podmioty, które wchodzą w skład systemu bankowego w Polsce.

A.        Banki komercyjne.

B.         Ministerstwo Finansów.

C.         Bank centralny.

D.        Parabanki.

4. Połącz instrumenty RPP z odpowiednimi działaniami.

Instrument

Działanie

1. Rezerwa obowiązkowa

A.      Zmiana oprocentowania kredytów.

2. Interwencje walutowe

B.      Zabezpieczenia kwot finansowych, których banki nie mogą wykorzystać.

3. Stopy procentowe

C.      Emitowanie papierów przez bank centralny.

4. Operacje otwartego rynku

D.      Kupno lub sprzedaż waluty przez bank centralny.

5. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

Parabanki nie mogą

A.        przyjmować depozytów.

B.         udzielać pożyczek.

C.         utrzymywać rezerw finansowych.

D.        pośredniczyć w transakcjach finansowych.

 

6. Zaznacz cechy umowy o kredyt.

Przedmiotem kredytu są                                      środki pieniężne              rzeczy                   .

Umowa o kredyt ma                                               formę ustną                       formę pisaną    .

Kredyt można wykorzystać na cel                     dowolny                              określany           .

Oprocentowanie kredytu jest                            wymagane                         niekonieczne     .

7. Zaznacz czynności banku, które mają na celu zwiększenie jego dochodu.

A.        Udzielanie pożyczek i kredytów.

B.         Zakładanie lokat przez klientów.

C.         Dokonywanie lokat na rynku międzybankowym.

D.        Prowadzenie rachunków bankowych.

E.         Zakup papierów wartościowych.

F.         Emisja obligacji bankowych.

8. Wskaż rodzaj banków, które specjalizują się w obsłudze przedsiębiorstw.

A. Banki specjalne.

B. Banki spółdzielcze.

C. Banki inwestycyjne.

D. Banki żywności.

9. Zaznacz punkt, w którym podano, ile wyniosą roczne odsetki z lokaty o wielkości 1000 zł z oprocentowaniem 3% i kapitalizacją miesięczną. Uwzględnij podatek Belki (19%).

A. 30,42 zł

B. 40,25 zł

C. 24,64 zł

D. 24,30 zł

10. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

Różnica w spłacie kredytu o wysokości 10 000 zł z oprocentowaniem 10% (spłata w równych ratach), w zależności od tego, czy spłacimy go po 12, czy – po 24 miesiącach, będzie wynosić w przybliżeniu

A. 525 zł.

B. 68 zł.

C. 978 zł.

D. 1000 zł.

11. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

Wielkość raty spłaty kredytu zaciągniętego w euro o zmiennej stopie oprocentowania zależy głównie od

A. stopy rynkowej WIBOR.

B. stopy depozytowej NBP.

C. stopy rynkowej EURIBOR.

D. stopy lombardowej NBP.

12. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

Papiery własnościowe potwierdzające udział właściciela w spółce i jej kapitale zakładowym to

A. obligacje.

B. akcje.

C. listy zastawne.

D. weksle.

13. Na podstawie wykresu notowań pozagiełdowego rynku akcji w Stanach Zjednoczonych NASDAQ opisz wskazane punkty za pomocą terminów: hossa, bessa, korekta.

14. Wskaż czynniki, które w największym stopniu wpływają na wybór funduszy inwestycyjnych przez klientów.

A. Fundusze są narażone na mniejsze ryzyko niż lokaty bankowe.

B. Inwestowanie w fundusze jest mniej czasochłonne niż inwestowanie na giełdzie.

C. Fundusze przynoszą zazwyczaj większe zyski niż lokaty bankowe.

D. Fundusze są mniej narażone na zmiany na rynkach finansowych niż obligacje.

15. Wskaż fundusz inwestycyjny, który ma opcję subfunduszy.

A. Fundusz parasolowy.

B. Fundusz sektorowy.

C. Fundusz mieszany.

D. Fundusz stałego wzrostu.

16. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) należy do ubezpieczeń

A. majątkowych.

B. osobistych.

C. ochronno-oszczędnościowych.

D. cywilnych.

17. Zaznacz proces, który w największym stopniu wpłynął na reformę systemu emerytalnego w Polsce.

A. Kryzys finansowy.

B. Wstąpienie Polski do UE.

C. Starzenie się społeczeństwa.

D. Żaden z powyższych.

18. Wskaż ubezpieczenia należące do ubezpieczeń obowiązkowych.

A. OC dla kierowców.

B. AC dla kierowców.

C. OC dla rolników.

D. NNW dla rolników.

19. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

Trzeci filar emerytalny jest skierowany przede wszystkim do

A. pracowników fizycznych.

B. ludzi, którzy niebawem znajdą się w wieku emerytalnym.

C. rencistów i inwalidów.

D. ludzi młodych.

20. Uzupełnij tabelę: wstaw w odpowiednich miejscach znak X oraz przyporządkuj właściwe przykłady.

pożar mieszkania, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie posagowe, kradzież pojazdu, OC, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie inwestycyjne, ubezpieczenie emerytalne

Ubezpieczenie

Obowiązkowe

Dobrowolne

Przykłady

zdrowotne

społeczne

majątkowe

osobowe

Baza Wiedzy

Wykup dostęp do najnowszej wersji podręcznika!

  • zaktualizowane treści
  • nowy wygląd
  • atrakcyjne grafiki
  • jeszcze więcej informacji

Dowiedz się więcej

This will close in 35 seconds