1.10. Warto sobie przypomnieć! | Przedsiębiorczość w praktyce

1.10. Warto sobie przypomnieć!

 • Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Zdaniem ekonomistów przedsiębiorca to osoba, która tworzy przedsiębiorstwo, wprowadza

  postęp techniczny i nowe wyroby, zdobywa nowe rynki zbytu, podejmuje decyzje organizacyjne.

 • Na kompetencje przedsiębiorcze składają się: cechy osobowościowe (przywódczość, otwartość, towarzyskość, solidność, zrównoważone zachowanie, spokój, aktywność i optymizm), zachowania zgodne z rolą przedsiębiorcy

  (kierowanie, kontrolowanie, nadzorowanie, podejmowanie decyzji i ryzyka oraz asertywność), inteligencja emocjonalna, czyli kompetencje emocjonalne (kompetencje osobiste i społeczne).

 • Komunikację interpersonalną (międzyludzką) tworzą: komunikacja werbalna (mowa) i komunikacja niewerbalna (mimika, spoglądanie, kontakt wzrokowy, głos, gesty, pozycja ciała, dotyk, zachowania przestrzenne,

  wygląd).

 • Uczestnictwo w życiu społecznym wiąże się z odgrywaniem określonych ról społecznych. Kiedy jedna osoba nie potrafi pogodzić odgrywanych przez siebie ról, mówimy o konflikcie ról.
 • Role odgrywane w społeczeństwie zmieniają się wraz z dojrzewaniem i rozwojem, z czym związane jest pojawianie się nowych potrzeb życiowych. Hierarchię potrzeb prezentuje piramida potrzeb wg koncepcji A.H. Maslowa. Na piramidę tę

  składają się: potrzeby fizjologiczne (wyżywienie, odzienie, schronienie), bezpieczeństwo (poczucie stabilizacji, pewność zatrudnienia), poczucie przynależności (identyfikacja z grupą społeczną, możliwość

  wykonywania pracy zgodnej z oczekiwaniami), uznanie (potrzeba szacunku), samorealizacja (potrzeba spełnienia, piękna i harmonii).

 • Aby właściwie zaplanować swoją karierę zawodową, należy: określić swoje predyspozycje zawodowe (cechy charakteru, zdolności, umiejętności, zainteresowania), zdobyć wiedzę i umiejętności wyszukiwania informacji na temat

  możliwości wyboru szkół oraz zawodu lub stanowiska pracy, zrozumieć specyfikę wykonywania określonego zawodu, zorientować się na rynku pracy, na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie, posiąść umiejętność wyznaczania

  celów szczegółowych i celów zasadniczych oraz określania ich hierarchii czasowej i priorytetowej.

 • Proces decyzyjny najlepiej podzielić na etapy decyzyjne: sprecyzowanie problemu, określenie celu zasadniczego, wyznaczenie wariantów wyboru rozwiązania problemu, sprecyzowanie konsekwencji poszczególnych wariantów, wybór

  optymalnego wariantu, analiza wrażliwości.

 • Wyróżnia się 6 stylów podejmowania decyzji: styl racjonalny, proceduralny (biurokratyczny), fundamentalistyczny, pragmatyczny (kompromisowy), tradycyjny i wizjonerski.
 • W przedsiębiorstwie decyzje podejmuje jedna osoba lub grupa. Zarówno decyzje jednoosobowe, jak i decyzje grupowe mają zalety i wady. Grupowe podejmowanie decyzji zagrożone jest wystąpieniem groupthink,

  czyli myślenia grupowego. Może ono prowadzić do wystąpienia tzw. syndromu myślenia grupowego, który powoduje, że podjęte decyzje nie są optymalne.

 • Decyzje grupowe najczęściej są podejmowane w formie interaktywnej, delfickiej lub nominalnej.
 • Zgodnie z Kodeksem cywilnym konsument jest osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Dokonując zakupu, konsument zawiera umowę ze sprzedawcą.
 • Konsument ma następujące prawa: ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, uzyskania informacji, ochrony własnego interesu ekonomicznego, uzyskania odszkodowania, ułatwień i pomocy w dochodzeniu odszkodowania, reprezentacji swoich

  interesów.

 • Po dokonaniu zakupu konsument nie ma prawa zwrotu zakupionego produktu (chyba że zgodzi się na to sprzedawca), ale ma prawo do reklamacji produktu w okresie do 2 lat od momentu zakupu, jeśli stwierdzi niezgodność z

  umową (do 2 miesięcy od momentu zauważenia tego faktu).

 • W wypadku zakupów poza lokalem przedsiębiorcy (w sprzedaży internetowej, wysyłkowej, obwoźnej) konsument jest szczególnie chroniony, gdyż posiada prawo zwrotu zakupionego towaru do 10 dni od momentu otrzymania towaru, a

  sprzedawca ma obowiązek zwrotu pieniędzy do 14 dni.

 • Zadaniem reklamy jest wywołanie u konsumenta pożądanego zachowania, jakim jest zakup określonego produktu. Ilustracją tego mechanizmu jest model DAGMAR, na który składają się: świadomość, zrozumienie, przekonanie i

  działanie.

 • Świadomy konsument zdaje sobie sprawę z mechanizmu działania reklamy oraz rozpoznaje możliwe nieetyczne działania producentów, twórców reklam i sprzedawców. W związku z tym stara się swoje decyzje dotyczące zakupu produktów

  podejmować w sposób asertywny.

Baza Wiedzy

Wykup dostęp do najnowszej wersji podręcznika!

 • zaktualizowane treści
 • nowy wygląd
 • atrakcyjne grafiki
 • jeszcze więcej informacji

Dowiedz się więcej

This will close in 35 seconds