5.12. Warto sobie przypomnieć! | Przedsiębiorczość w praktyce

5.12. Warto sobie przypomnieć!

 • Każdy przedsiębiorca może podejmować i prowadzić wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą, przy czym swoboda ta jest ograniczana prawnie przez konieczność uzyskiwania różnego rodzaju koncesji, licencji i zezwoleń.
 • Głównym celem prowadzenia przedsiębiorstwa jest zysk przedsiębiorcy.
 • Profil działalności przedsiębiorstw określa się za pomocą Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 • Przedsiębiorstwo to zespół pewnych składników majątkowych, np. nieruchomości, maszyn, patentów, które są zorganizowane w taki sposób, że pozwalają na prowadzenie działalności gospodarczej. Firma to oznaczenie, pod jakim

  działa przedsiębiorca. W języku potocznym wyraz firma jest synonimem wyrazu przedsiębiorstwo.

 • Kodeks cywilny zawiera regulacje dotyczące prowadzenia jednoosobowej działalności i spółki cywilnej. Kodeks spółek handlowych zawiera regulacje dotyczące tworzenia i funkcjonowania tzw. spółek prawa

  handlowego.

 • Najprostszą formą działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza rejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Wyróżnia się 2 podstawowe rodzaje spółek: spółki osobowe i spółki kapitałowe. Do spółek osobowych zaliczamy spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. Do spółek kapitałowych należą: spółka z

  ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

 • Konkurencja jest jednym z motorów rozwoju gospodarczego i najważniejszych czynników związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Można ją opisać jako współzawodnictwo podmiotów rynkowych, które zmierzają do osiągnięcia

  swoich celów.

 • Gdy sporządza się plan przedsięwzięcia, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: miejsce prowadzenia działalności, czas jej prowadzenia (czy ma być to działanie ograniczone w czasie czy też ciągłe, sezonowe czy

  stałe), osoby, z którymi będzie konieczna współpraca, przewidywane koszty związane z uruchomieniem biznesu, źródła finansowania, bariery i ograniczenia formalnoprawne, przewidywane zyski i korzyści.

 • Biznesplan to dokument, w którym określone są cele przedsiębiorstwa oraz zakres i sposób jego działania dla osiągnięcia tych celów.
 • Struktura biznesplanu obejmuje: streszczenie, ogólną charakterystykę firmy, analizę strategiczną przedsięwzięcia, strukturę przedsiębiorstwa, plan zatrudnienia, plan techniczny, analizę rynku, plan marketingowy, plan

  finansowy, analizę ryzyka i szans oraz podsumowanie.

 • Rachunkowość jest systemem ewidencyjnym, polegającym na zbieraniu, klasyfikowaniu, prezentowaniu i interpretowaniu danych finansowych dotyczących działalności gospodarczej danej jednostki.
 • Zasady prowadzenia rachunkowości to: zasada rzetelności, zasada bezbłędności, zasada sprawdzalności, zasada bieżącego prowadzenia.
 • Przedsiębiorstwo może prowadzić rachunkowość pełną lub uproszczoną.
 • Istnieje wiele rodzajów dowodów księgowych. Do najpopularniejszych z nich należą tzw. KP – kasa przyjmie – i KW – kasa wypłaci, które dokumentują przyjęcie i zwrot określonej kwoty do kasy.
 • Faktura VAT dokumentuje sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, czyli tzw. podatkiem VAT. Elementy, które muszą się znaleźć na fakturze VAT, a także informacje o tym, kto może ją wystawić i jakie są zasady jej

  korygowania, regulowane są przepisami prawa.

 • Na podstawie faktur VAT przedsiębiorcy obliczają i odprowadzają należny do zapłaty podatek VAT, który jest największym źródłem przychodów do budżetu państwa.
 • Przedsiębiorca może wybrać różne formy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 • Przedsiębiorstwo rejestruje się na 2 sposoby: osobiście (tradycyjnie) lub przez internet.
 • Na etapy rejestracji firmy składają się: złożenie wniosku do CEIDG, uzyskanie wpisu w KRS, zgłoszenie przedsiębiorcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uzyskanie numeru REGON, zgłoszenie pracowników do Państwowej Inspekcji Pracy i

  ZUS-u, założenie rachunku bankowego, zgłoszenie do urzędu skarbowego, wyrobienie pieczęci.

Baza Wiedzy

Wykup dostęp do najnowszej wersji podręcznika!

 • zaktualizowane treści
 • nowy wygląd
 • atrakcyjne grafiki
 • jeszcze więcej informacji

Dowiedz się więcej

This will close in 35 seconds