6.13. Warto sobie przypomnieć! | Przedsiębiorczość w praktyce

6.13. Warto sobie przypomnieć!

 • Menedżer jest osobą, której podstawowe zadania w przedsiębiorstwie polegają na podejmowaniu decyzji biznesowych, zarządzaniu podległymi pracownikami oraz innymi zasobami przedsiębiorstwa. Menedżer, gdy dokonuje wyborów

  ekonomicznych, powinien kierować się wartościami etycznymi.

 • Cechy dobrego menedżera to: uczciwość, sprawiedliwość, mądrość, empatia, szacunek dla każdego człowieka i środowiska przyrodniczego, opanowanie, wytrwałość, przezorność, wysoki poziom kultury osobistej. Dobry menedżer powiniem

  odznaczać się też odpowiednimi kometencjami zawodowymi, bardzo dobrą znajomością uwarunkowań ekonomicznych i prawnych, umiejętnością perspektywicznego myślenia i chęcią podejmowania innowacyjnych działań.

 • Planowanie to proces wyznaczania celów, określania skutecznych działań i środków umożliwiających osiągnięcie tych celów. Cele muszą być jasno sformułowane i znane uczestnikom danego przedsięwzięcia. Plan powinien być

  uporządkowany z zachowaniem zasady od ogółu do szczegółu, ponadto, ponieważ planowanie jest procesem ciągłym, powinien być tak skonstruowany, aby można go było uaktualniać i nanosić poprawki.

 • Metoda S.M.A.R.T. opiera się na pięciu kryteriach, według których cel musi być: prosty, mierzalny, osiągalny, realny i określony w czasie.
 • Wykres Gantta umożliwia zaplanowanie poszczególnych etapów (zadań) projektu w czasie w sposób graficzny.
 • Przyspieszenie rozwoju gospodarczego od początku XIX w. wpłynęło na przemiany zarówno w organizacji wewnętrznej, jak i zachowaniach rynkowych przedsiębiorstw. Kolejne etapy przemian zachodzących w przedsiębiorstwach doprowadziły do

  wykształcenia 4 typów orientacji przedsiębiorstw oraz towarzyszących im 4 typów zachowań przedsiębiorstw. Wyróżniono: orientację produkcyjną, orientację sprzedażową, orientację marketingową oraz marketing strategiczny.

 • Współczesny rynek to rynek konsumenta, a gwarantem sukcesu każdego przedsiębiorstwa jest zadowolony klient. Rynek przedsiębiorstwa jest określany w 3 wymiarach: przedmiotowym, podmiotowym i przestrzennym.
 • Przedsiębiorstwo musi reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu i komunikować się z nim. Z tego względu bardzo ważne jest stałe gromadzenie informacji o rynku. Informacje te można podzielić na 3 grupy: informacje

  ogólnokrajowe, informacje branżowe i dane dotyczące sprzedaży.

 • Produktem może być nazwane wszystko to, co jest oferowane na rynku w celu zwrócenia uwagi klienta, dokonania przez niego zakupu, konsumpcji lub użytkowania. Produkt zaspokaja określoną potrzebę.
 • Najczęściej spotykanym kryterium klasyfikacji produktów jest nastawienie na odbiorcę produktu. Zgodnie z nim produkty dzielą się na konsumpcyjne i produkcyjne.
 • Planując ofertę firmy, przedsiębiorca powinien mieć na uwadze 4 poziomy produktu: istotę (rdzeń) produktu, produkt rzeczywisty, produkt poszerzony, produkt potencjalny. Każdy z wymienionych poziomów produktu określa pewną jego

  wartość dla klienta. Uporządkowane są one rosnąco od najbardziej podstawowych do najbardziej ulepszonych.

 • Asortyment (produkt-mix) to zbiór produktów i usług oferowanych przez określone przedsiębiorstwo. Asortyment przedsiębiorstwa może być analizowany w 2 wymiarach: poziomo (szerokość asortymentu) i pionowo

  (głębokość asortymentu).

 • Rodzina produktów obejmuje kategorie produktów zaspokajających potrzeby komplementarne. Klasa produktów (kategoria produktów) to produkty, które łączy ich wspólne przeznaczenie czy pełnione funkcje. Linia

  produktów jest to grupa produktów zazwyczaj przeznaczona dla konkretnej grupy odbiorców.

 • Marketing ma na celu wspieranie sprzedaży dóbr i usług przez oddziaływanie na nabywcę i jego usatysfakcjonowanie.
 • Plan marketingowy to program działań marketingowych, które zamierza podjąć przedsiębiorstwo w wyznaczonym czasie. Jest on efektem planowania, które ma miejsce w procesie marketingu strategicznego, i jednocześnie jest on

  pierwszym etapem procesu marketingu strategicznego. Kolejne etapy to wdrażanie i kontrola.

 • Plan marketingowy tworzą takie części, jak: streszczenie dla kierownictwa i spis treści, opis bieżącej sytuacji marketingowej, analiza zagrożeń i szans (analiza SWOT), cele i okoliczności, strategie marketingowe, programy działania,

  budżet oraz środki kontroli.

 • Przy wdrażaniu planu marketingowego ważne jest szczegółowe przeanalizowanie planowanych strategii marketingowych oraz taktyki marketingowej.
 • Marketing-mix jest zestawem narzędzi wykorzystywanym w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa. Tworzą go 4 elementy (cztery „P”): produkt, cena, dystrybucja, promocja. Umożliwiają one kierowanie rynkiem przedsiębiorstwa,

  wpływanie na popyt i podaż oraz konkurowanie z innymi przedsiębiorstwami na rynku.

 • Promocja to zespół działań i środków, za których pomocą przedsiębiorstwo komunikuje się z rynkiem, przekazuje informacje o produktach będących w jego ofercie i zachęca do ich zakupu. Kompozycję promotion-mix tworzą: reklama, promocja

  sprzedaży, sprzedaż osobista, public relations, marketing bezpośredni.

 • Sprawozdanie finansowe to zbiór dokumentów umożliwiających przedsiębiorstwu stałe sprawdzanie opłacalności prowadzonych działań rynkowych. Podstawowymi dokumentami wchodzącymi w jego skład są: bilans, rachunek zysków i strat

  oraz rachunek przepływów pieniężnych (cash flow).

 • Próg rentowności (opłacalności) przedsięwzięcia informuje o tym, przy jakiej wartości sprzedaży następuje jej zrównanie z ponoszonymi na ten cel kosztami. W sytuacji, gdy wynik finansowy przyjmuje wartość powyżej progu

  rentowności, podjęte działania przynoszą zysk. W przeciwnym wypadku odnotowuje się stratę, a prowadzone działania nie są rentowne. Wyróżnia się próg rentowności w ujęciu ilościowym oraz próg rentowności w ujęciu

  wartościowym. Wskaźnik rentowności sprzedaży (wskaźnik marży brutto) informuje, czy sprzedaż w danym przedsiębiorstwie jest opłacalna.

 • Analiza SWOT jest to narzędzie umożliwiające kontrolowanie sytuacji panującej w mikrootoczeniu i makrootoczeniu przedsiębiorstwa oraz analizę i ocenę własnych zasobów przedsiębiorstwa. Tego typu kontrola powinna obejmować

  ustalenie szans i zagrożeń związanych z otoczeniem przedsiębiorstwa, jak również określenie atutów oraz słabych stron związanych z posiadanymi przez przedsiębiorstwo zasobami. Nazwa analizy SWOT to akronim pochodzący od angielskich

  wyrazów: strength, weakness, opportunities, threats, oznaczających odpowiednio: siłę, wady, okazje i trudności.

 • Efektem końcowym każdego dobrze opracowanego projektu powinna być poprawnie skonstruowana, interesująca i estetyczna prezentacja. Powinna ona stanowić spójną całość i składać się ze slajdu tytułowego, slajdu informującego o celu

  wystąpienia, slajdu przedstawiającego plan wystąpienia, slajdów zawierających właściwą treść wystąpienia, slajdu podsumowującego oraz slajdu zawierającego podziękowania.

Najważniejsze zasady dotyczące przygotowania prezentacji:

 • Treści powinny być prezentowane w sposób prosty, jasny i czytelny, a na jednym slajdzie nie może się znajdować zbyt wiele informacji.
 • Każdy slajd powinien mieć tytuł (wyjątek stanowią slajdy zawierające jeden duży rysunek, schemat lub ilustrację).
 • Szczególnie ważna jest górna część slajdu (zwłaszcza lewy górny róg), dlatego tam powinny znajdować się najistotniejsze informacje.
 • Slajd powinien zawierać maksymalnie od 4 do 5 kolorów i 1 lub 2 kroje czcionki.
 • Najistotniejsze informacje można podkreślić, używając pogrubionej lub zwiększonej czcionki.
 • Najlepszy rozmiar czcionki to od 24 do 28 punktów (min. 18 punktów).
 • Najlepiej jest stosować czcionki takie, jak Arial, Times New Roman, Georgia i Verdana.
 • Wykresy i tabele powinny być przedstawione w sposób zrozumiały i czytelny oraz zawierać krótką legendę. Na slajdzie nie powinno być więcej niż 6 wykresów.
 • Treść slajdów powinna być spójna z wystąpieniem.
 • Należy pamiętać o prawach autorskich i podawać wszystkie źródła wykorzystane przy przygotowywaniu prezentacji.
 • Przy wystąpieniu, którego częścią jest prezentacja, należy pamiętać o mowie ciała oraz używaniu odpowiednich sformułowań.

Baza Wiedzy

Wykup dostęp do najnowszej wersji podręcznika!

 • zaktualizowane treści
 • nowy wygląd
 • atrakcyjne grafiki
 • jeszcze więcej informacji

Dowiedz się więcej

This will close in 35 seconds